Met deze klachtenregeling wordt beoogd tot een zorgvuldige behandeling van klachten te komen.

Klachten rond de dagelijkse gang van zaken

Daar waar ouders een klacht hebben met betrekking tot het overblijven dienen zij contact op te nemen met de overblijfcoördinator. De overblijfcoördinator neemt dan, in overleg met de directie, een van de volgende stappen:

  • De klacht wordt aangehoord en daar waar mogelijk zal de coördinator deze proberen op te lossen.
  • De klacht wordt aangehoord, maar daar waar het gaat om het niet goed functioneren van een overblijfouders of problemen met kinderen zal de coördinator, in overleg met de directie en de overblijfouder, een nieuwe afspraak met de betreffende ouder maken zodat de overblijfcoördinator de gelegenheid heeft eerst het een en ander uit te zoeken. Tijdens de volgende afspraak wordt aangegeven wat verder met het gemelde probleem is gedaan.

Klachten die betrekking hebben op het functioneren van overblijfouders

Hiervoor kan contact opgenomen worden met de overblijfcoördinatoren. Zij zijn de leidinggevenden van de overblijfouders. Na het aanhoren van uw klacht zal een vervolgafspraak worden gemaakt met u om het probleem (in aanwezigheid van de overblijfouder en de directeur) verder te bespreken en zo mogelijk op te lossen.

De overblijfcoördinator

Hiervoor is de directie van de school het aanspreekpunt. De directie is de leidinggevende van de overblijfcoördinatoren. Na het aanhoren van uw klacht zal een vervolgafspraak worden gemaakt met u om het probleem in aanwezigheid van de overblijfcoördinator verder te bespreken en zo mogelijk op te lossen.

Klachten die betrekking hebben op het gedrag van een kind

  • Kinderen die zich niet aan de regels houden, worden zo nodig door de overblijfcoördinator hierop aangesproken. Het kind krijgt dan een strafpunt.
  • Is er geen verbetering in het gedrag te bemerken, dan neemt de overblijfcoördinator, in overleg met de directie, contact op met de ouders.
  • Indien het ongewenste gedrag zich blijft voordoen, neemt de overblijfcoördinator contact op met de commissie TSO (de commissie wordt gevormd door de directeur en de twee overblijfcoördinatoren). Bij drie strafpunten kan het kind tijdelijk worden geschorst.